دفـــتر فـنی و چاپ پارسـه لطفاً برای سفارشات چاپی از ساعت 4 بعد ازظهر لغایت 9 شب به غیر از روز جمعه تماس بگیرید. تماس با دفتر: 09193518458 تماس مستقیم : 09104648714 شماره کارت: 1587 1138 8811 6274 بانک کارآفرین به نام مهدی محمد جو http://parseh.mihanblog.com 2020-07-15T18:48:32+01:00 text/html 2016-02-06T23:30:35+01:00 parseh.mihanblog.com مهدی محمّد جو آرشیو موضوعی محصولات و خدمات مجموعه چاپ پارسه http://parseh.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/3" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/8vq5cnpuxarzr757dm9t.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="164" hspace="0" vspace="0" width="163"></a><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/2" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/lada2cmowdku7k9pf09h.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="162" hspace="0" vspace="0" width="162"></a><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/1" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/gtkjuflo7gp1vlo0vlbg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="160" hspace="0" vspace="0" width="159"></a><br><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/4" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/le1ud456xs9psvg7zcd6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="168" hspace="0" vspace="0" width="168"></a><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/5" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/mlo7m7gkvn6x6wwodaiz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="168" hspace="0" vspace="0" width="167"></a><a href="http://parseh.mihanblog.com/post/44" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/rq1bo8wgc693k0j4pfix.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="167" hspace="0" vspace="0" width="167"></a></div> text/html 2016-02-06T23:07:08+01:00 parseh.mihanblog.com مهدی محمّد جو شماتیک کلی از کارت ویزیت تبلیغاتی دفتر فنی و چاپ پارسه http://parseh.mihanblog.com/post/80 <font size="3"><b>شماتیک کلی از کارت ویزیت تبلیغاتی دفتر فنی و چاپ پارسه</b></font><br><br><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر کارت ویزیت میتوانید از <a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/5" target="" title="">اینجا</a> دیدن کنید.<br><br></font></b><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/zs1ut68lwyc2m4tl37dx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر کارت ویزیت میتوانید از <a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/5" target="" title="">اینجا</a> دیدن کنید.</font></b></div></div> text/html 2016-02-06T23:03:43+01:00 parseh.mihanblog.com مهدی محمّد جو شماتیک کلی از نایلون های تبلیغاتی دفتر فنی و چاپ پارسه http://parseh.mihanblog.com/post/79 <b><font size="3">شماتیک کلی از نایلون های تبلیغاتی دفتر فنی و چاپ پارسه:</font></b><br><br><font class="text4"><b><font class="text4"><font size="3"><b><font size="1"><font size="3"><font size="1"><font class="text4"><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر نایلیون تبلیغاتی می توانید&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">اینجا</a> دیدن کنید.<br><br></font></b></font></font></font></font></b></font></font></b></font><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/jd8z9xzumbl5azezki3k.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><div align="right"><font class="text4"><b><font class="text4"><font size="3"><b><font size="1"><font size="3"><font size="1"><font class="text4"><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر نایلیون تبلیغاتی می توانید&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="">اینجا</a> دیدن کنید.</font></b></font></font></font></font></b></font></font></b></font></div></div> text/html 2016-02-06T22:53:38+01:00 parseh.mihanblog.com مهدی محمّد جو شماتیک کلی از تقویم های رومیزی دفتر فنی و چاپ پارسه http://parseh.mihanblog.com/post/77 <font size="3"><b><font size="2">شماتیک کلی از تقویم های رومیزی دفتر فنی و چاپ پارسه:</font><br><font size="1"><br><font size="3"><font size="1">تقویم های رومیزی شامل تقویم بزرگ و کوچک: <br>تقویم بزرگ: 5000 تومان<br></font><font size="1">تقویم کوچک: 4000 تومان</font><br><font size="1">هزینه چاپ سیلک بر روی هر تقویم</font><font size="1">: 1000 تومان<br><br></font></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font size="1"><font size="3"><font size="1"><font class="text4"><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر تقویم های&nbsp; رومیزی می توانید از <a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/2" target="" title="">اینجا</a> ببینید.<br><br></font></b></font></font></font></font></b></font><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/mzp1502tzl23ywspyv9f.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><img src="http://8pic.ir/images/hop5rgh0628xbl8rrrh9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><b><font size="1"><font size="3"><font size="1"><font class="text4"><b><font size="3">برای دیدن مدل های بیشتر تقویم های&nbsp; رومیزی می توانید از <a href="http://parseh.mihanblog.com/post/category/2" target="" title="">اینجا</a> ببینید.</font></b></font></font></font></font></b></font><br> text/html 2016-02-06T22:36:04+01:00 parseh.mihanblog.com مهدی محمّد جو چاپ کارت ویزیت دفتر فنی و چاپ پارسه http://parseh.mihanblog.com/post/75 <b>طراحی و چاپ کارت ویزیت در دفتر فنی و چاپ پارسه:<br><br></b>جدول قیمت های چاپ کارت ویزیت به شرح ذیل است:<b><br><img src="http://8pic.ir/images/azruwshocwz8k0dr0z58.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="629" hspace="0" vspace="0" width="673"><br><br>توضیحات:<br></b>1ـ تیراژ کلیه کارها 1000 عدد می باشد.<br>2. قیمتها به تومان می باشد.<br>3ـ در کارهای چاپی 15 الی 20 درصد اختلاف رنگ وجود دارد.<br>4ـ هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود و به ازای هر طرف طراحی 5000 تومان می باشد.<br>5ـ پس از تأیید طرح شما از یک روز بعد، فرایند کاری چاپ محاسبه می گردد.<br>6. مسئولیت غلط املایی و ... به عهده مشتری است.<b><br><br><br><br><br>نمونه هایی از چاپ های مختلف کارت ویزیت:<br></b><div align="center"><br></div><br><div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/uu6fshec6e5v5olc6xzl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="534"><br></div><br><div align="center"><img src="http://www.chapsara.ir/Images/Products/PSS/152.png" class="irc_mi" style="margin-top: 93px;" height="280" width="280"></div><br><div align="center"><br><br><img src="http://xpixel.ir/wp-content/uploads/2014/07/katanalman.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 58px;" height="350" width="500"><br><br><img alt="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2012/7/Black-Dragon_16094248.jpg" src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2012/7/Black-Dragon_16094248.jpg"><br><img src="http://8pic.ir/images/ienf8nvtlmmrocbnvfa3.gif" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="466" width="466"><br><br><br></div>